Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu

8367
foto: Marcin Borkowski
foto: Marcin Borkowski

8 czerwca 2018 roku odbyła się uroczystość nadania szkole w Józefosławiu imienia Janusza Korczaka, wręczenie sztandaru, odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz obchody 10-lecia szkoły.

Oprócz licznej młodzieży, grona pedagogicznego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Andrzeja Sochockiego, w uroczystościach wzięli udział: Burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis, jego zastępcy: Daniel Putkiewicz i Hanna Kułakowska-Michalak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie – Piotr Obłoza, Przewodnicząca Komisji Oświaty – Katarzyna Wypych, Naczelnik Wydziału Oświaty – Mariusz Sekuła, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Edyta Woźniak oraz przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych podległych gminie.

Uroczystość rozpoczęła się od występu artystycznego w wykonaniu dzieci, po którym odbyła się oficjalna część wydarzenia, podczas której Burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis przekazał sztandar (od dziś najważniejszy symbol tej szkoły), natomiast Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury – Katarzyna Wypych odczytała akt nadania sztandaru szkole.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Obłoza odczytał uchwałę w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Józefosławiu, która została uchwalona 18 kwietnia 2018 roku (do pobrania: bip.piaseczno.eu).

Na zakończenie części oficjalnej, nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej Janusza Korczaka, która została ufundowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz Radę Miejską w Piasecznie.

Jubileusz X–lecia Szkoły Podstawowej w Józefosławiu jest znakomitą okazją do poczynienia choćby symbolicznego podsumowania tego, co dziś już stanowi historię tej placówki.

Początki zabiegania o budowę szkoły w Józefosławiu można datować na początek lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to społeczność lokalna zaczęła czynić starania u władz Gminy Piaseczno o zabezpieczenie terenu pod budowę szkoły – najpierw było to dwóch społeczników: p. Tadeusz Stańczuk i p. Jan Dąbek, w 1994 r. dołącza do nich Rada Sołecka wsi Józefosław, a w 1997 r. p. Włodzimierz Pawełek wraz z Radą Sołecką wsi Julianów. W 1999 r. wykupiono teren pod budowę szkoły, a w 2000 r. powstał projekt kompleksu szkolnego: szkoły podstawowej i gimnazjum na około 660 uczniów, dwóch sal gimnastycznych (małej i dużej), a także basenu. W miejscu, gdzie miała zostać wybudowana nowa szkoła w 2000 r. odbył się piknik pod hasłem „Mamo, zaprowadź mnie do mojej nowej szkoły”.

Na przełomie 2000 i 2001 r. uzyskano pozwolenie na budowę I etapu kompleksu – czyli części szkolnej, zaś w 2002 r. uzyskano pozwolenie na budowę II etapu, czyli hali sportowej wraz z basenem. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się w 2006 r. W latach 90-tych na osiedlu „Patronat” przy ulicy Nefrytowej 14 utworzono filię Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie (do czasu utworzenia Gimnazjum nr 1 była to filia Szkoły Podstawowej nr 6), której kierownikiem była p. Małgorzata Adamus.

Otwarcie nowej szkoły (I etap) było początkowo planowane na 1 września 2007 r., jednak ze względu na opóźnienia wykonawców uczniowie do nowej szkoły poszli 1 lutego 2008 r. Pierwszym Dyrektorem Szkoły, a właściwie Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu była p. Jolanta Zawadzka–Ładecka, zaś wicedyrektorem p. Małgorzata Adamus. Od 1 września 2008 r. funkcję wicedyrektora pełniły: p. Alina Kędzior i p. Katarzyna Rynio–Długołęcka, w następnych latach do kadry dyrekcyjnej dołączyły: p. Iwona Wiśniewska i p. Małgorzata Lubowicka. Należy też wspomnieć kierowników świetlicy: początkowo p. Jadwiga Chrapek, a później p. Justyna Tabor.

Pierwsze tygodnie funkcjonowania szkoły, to: mała liczba uczniów, duża liczba sal lekcyjnych, wielka przestrzeń na korytarzach szkolnych. Oprócz oddziałów edukacji wczesnoszkolnej były 2 oddziały kl. I V, 1 oddział kl. V, a także 2 oddziały kl. I gimnazjum i 1 oddział kl. II gimnazjum (liczący 6 uczniów). Te liczby wyglądają wręcz niewiarygodnie w porównaniu do liczby uczniów uczących się aktualnie. W związku ze zwiększającą się liczbą dzieci w placówce już we wrześniu 2008 r. oddziały edukacji wczesnoszkolnej zaczęły pracować w systemie dwuzmianowym, a w gimnazjum utworzono aż 5 oddziałów kl. I. W pierwotnie zakładanym kształcie, szkoła była za mała, jak na potrzeby dynamicznie rozwijającej się lokalnej społeczności. Dzięki determinacji p. dyrektor Jolanty Zawadzkiej-Ładeckiej, a także zrozumieniu władz Gminy Piaseczno na czele z p. Zdzisławem Lisem – burmistrzem Piaseczna, już w 2012 r. opracowano koncepcję rozbudowy szkoły weryfikując pierwotne założenia do aktualnej liczby uczniów – w nowym skrzydle szkoły ulokowano m.in. 10 klimatyzowanych sal lekcyjnych z tablicami interaktywnymi, przestronne pomieszczenia świetlicy, halę sportową, dwie sale fitness, siłownię, komfortowy pokój nauczycielski, szatnie, magazyny. Otwarcie nowego skrzydła miało miejsce w 2015 r.

W związku z faktem reformy oświaty od 1 września 2017 r. Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu został przemianowany na Szkołę Podstawową w Józefosławiu (z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi), zaś od 8 czerwca 2018 r. patronem szkoły został Janusz Korczak.